Regulamin

Regulamin i rezerwacje

Dzika Konwalia

Lasówka 37A

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego, bezproblemowego i bezpiecznego odpoczynku, opracowaliśmy regulamin pobytu. Każdorazowo prosimy również naszych gości o zawarcie z nami Umowy wynajmu naszego Domku. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej zapisami oraz zamieszonym poniżej Regulaminem wynajmu Domku DZIKA KONWALIA
Administratorem i właścicielem jest Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski Nip:8871530863, Regon:381143916 z siedzibą ul. Kozanowska 38/15,
54-152 Wrocław
Dokonanie rezerwacji – płatności zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności wynajmu Domku i zasad jego użytkowania.

REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UŻYTKOWANIA DOMKU
DZIKA KONWALIA Lasówka 37A

Definicje:
Wynajmujący – właściciel Domku DZIKA KONWALIA
Najemca –osoba dokonująca najmu Domku DZIKA KONWALIA

ZAKAZ ORGANIZOWANIA :

-Wieczorów KAWALERSKICH i PANIEŃSKICH!!!
-Organizowania zewnętrznych imprez po godzinie 22:00!!!
Złamanie tych zasad skutkować może natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.

§1
REZERWACJA I PŁATNOŚCI

. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Domku DZIKA KONWALIA. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
. Wynajem dotyczy każdorazowo całego Domku DZIKA KONWALIA dla maksymalnie 10 osób.

Minimalny czas wynajmu:
Od 01 Kwietnia do 20 Czerwca – 3 doby.
Od 20 Czerwca do 15 Września – 5 dób
Od 15 Września do 11 Grudnia – 3 doby
Od 11 Grudnia do 31 Marca – 5 dób.
Wielkanoc, Majówka, Boże Narodzenie, Sylwester, Ferie Zimowe – 5dób.

. Rezerwacja wstępna. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie
721 09 09 09, za pośrednictwem e-mail:dzikakonwalia@outlook.com
Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób, oraz ustalić ilość zwierząt.
Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności Domku oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu. Rezerwacja Wstępna obowiązuje 24 godziny od momentu zgłoszenia, i po jej nie opłaceniu Rezerwacja Wstępna zostanie anulowana.
4. Akceptujemy płatność Bonem Turystycznym. W tym celu należy poinformować o tym administrację Dzikiej Konwalii przed dokonaniem płatności w celu omówienia możliwości opłacenia pobytu Bonem Turystycznym.
5. Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu określonej zaliczki za pobyt. Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej, czas na wniesienie zaliczki wynosi 24 godziny. Zaliczka wynosi 20% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres
e-mail:dzikakonwalia@outlook.com lub mmsem na nr 721 09 09 09 lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
6. Po zaksięgowaniu przelewu zaliczki lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail/sms z potwierdzeniem rezerwacji.

7. Wniesienie zaliczki realizowane jest na rachunek bankowy:

Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski
nr konta: 40 1090 2516 0000 0001 3727 2542

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Najemcy, numer telefonu kontaktowego datę pobytu od.. do…
8. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn zależnych i niezależnych od Wynajmującego, zaliczka nie podlega zwrotowi.
9. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją (200zł) należy uregulować przelewem(z góry) do 3 dni roboczych przed przyjazdem (w przypadku okresu: Świąteczny, Sylwestrowy, Zimowy 5-dni przed terminem najmu) oraz przesłanie emailem:dzikakonwalia@outlook.com lub mmsem 721 09 09 Brak zaksięgowania dopłaty całkowitej wartości najmu Domku DZIKA KONWALIA, spowoduje jednorazowe przypomnienie smsem na numer Najemcy o konieczności dopłaty należnej części środków będącej gwarancją wynajmu domku. Brak wpłaty i jego potwierdzenia po powyższym przypomnieniu spowoduje wypowiedzenie Umowy Najmu domku Dzika Konwalia, zaliczka zostanie w całości zatrzymana przez Wynajmującego, a Najemca zostanie o tym poinformowany emailem lub smsem.
10. Kaucja pobierana jest na czas pobytu, w wysokości 200 zł i powinna być wpłacona razem z 80% dopłatą do całego Najmu, co stanowi zaliczkowe zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest na konto bankowe Najemcy w ciągu 4dni roboczych po stwierdzeniu przez Wynajmującego braku jakichkolwiek zniszczeń w domku, oraz że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domku, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy.

§2
CENNIK

Cena liczona za 1dobę
Cena pobytu zwierzęcia to 50zł za cały pobyt.

1.Ustala się następujący cennik (za dobę) podany na stronie
www.lasowka.pl
www.dzikakonwalia.pl

§3
POBYT I ZAKWATEROWANIE

1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
2. Domek DZIKA KONWALIA posiada elektroniczny zamek dostępowy, a unikatowy klucz (kod PIN) zostanie przekazany sms-em w dniu przyjazdu Gościa po zaksięgowania pełnej kwoty za wynajem wraz z kaucją. Unikatowy nr dostępowy służy do otwierania drzwi wejściowych. Unikatowy klucz dostępowy ważny jest od daty i godziny przyjazdu Najemcy tj. od godziny 15:00 do dnia i godziny wyjazdu Najemcy tj. do godziny 10:00. Zamek połączony jest ze specjalną bramką i każdorazowe otwarcie drzwi powoduje zapisanie historii otwarć w systemie elektronicznego zamka. Jest to niezbędne do zachowania bezpieczeństwa ewentualnego nieautoryzowanego otwarcia przez osoby nieuprawnione.
3. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
4. W przypadku opłacenia i nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja biegnie z harmonogramem wynajmu, a dzień/dni stracony/e nie wydłuża/ją okresu najmu.
5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości. Chęć przedłużenia najmu należy zgłosić telefonicznie 721 09 09 09 najpóźniej 48-godzin przed zakończeniem okresu wcześniejszego najmu. Po ustaleniu z Wynajmującym możliwości przedłużenia najmu, Najemca zobowiązany jest do przesłania mmsem na nr 721 09 09 09 potwierdzenia opłacenia okresu przedłużenia najmu, nie później niż 24-godziny przed zakończeniem obowiązującego najmu.
6. Wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
7. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.
8. Większa liczba osób niż ustalona może przebywać w domku i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
9. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
10. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
11. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego za pomocą zdjęć i przesłanie mmsa pod numer 721 09 09 09.
12. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po pierwszym otwarciu elektronicznego zamka oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku na stoku zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
14.Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby( w tym dzieci), oraz za zniszczenia dokonane przez te osoby.
15. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
16. W domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Straż Pożarną numer telefonu alarmowego 112, oraz Wynajmującego numer telefonu 721 09 09 09. Na parterze gaśnica umieszczona jest w wiatrołapie, na piętrze obok schodów. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 500 zł oraz kwotą 500zł za posprzątanie domku.
17. W Domku znajdują się czujniki dymu papierosowego i obowiązuje w domku całkowity zakaz palenia tytoniu. Złamanie tej zasady skutkować będzie obciążeniem Najemcy kwotą 500zł
18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
19. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
20. Do palenia w kominku – „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna
21. Zabrania się suszenia mokrych rzeczy na grzejnikach. Grzejniki nie są do tego przystosowane i mogą ulec USZKODZENIU mechanicznemu lub przebarwieniu. Złamanie tego zakazu może skutkować obciążeniem Najemcy kwotą wartości grzejnika, transportu i jego montażu tj. kwoty nie mniejszej niż 500zł. Do tego celu służy ustawiona metalowa suszarka w łazience, oraz rozkładana suszarka na pranie.
22. Niedopuszczalne jest ustawienie i palenie grilla na drewnianym tarasie domku, oraz palenie ogniska w miejscu innym niż wizualnie wyznaczony okrąg z kamieni. Złamanie tych zasad obciąży Najmującego karą 200zł + pokrycie wszelkich strat i uszkodzeń z tym związanych.
23. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
24. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu pod numerem
telefonu 721 09 09 09, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, lun internetu PLUS GSM.
26. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
27. Niedozwolone jest przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domku (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
28. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
29. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu, w tym przypadku Parking monitorowany przy drodze.
Parking jest parkingiem monitorowanym ale niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy, lecz zobowiązuje się do przekazania Policji nagrania z okresu pobytu Najemcy celem zidentyfikowania sprawcy ewentualnego czynu.
30. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
31. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń lub umieszczenie i włączenie zmywarki co najmniej 1-godzinę przed opuszczeniem domku i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie oraz ściągnięcia pościeli i ułożenia jej w jednym miejscu z ręcznikami, a także do należytego posegregowania śmieci oddzielnie w workach (szkło, papier, plastik, bio-żywność i odpady). Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty:
100 zł z kaucji na poczet sprzątania.
100 zł z kaucji za brak posegregowania śmieci i odpadów.
100 zł z kaucji za brak ściągnięcia pościeli i ułożenia z ręcznikami w salonie
100 zł z kaucji za nienastawienie wszystkich naczyń do zmywarki i jej uruchomienie przed wyjazdem.
32. W Domku przyjmujemy zwierzęta, jednak Najemca ponosi za nie pełną odpowiedzialność, w tym za szkody przez nie wyrządzone, a także za szkody wyrządzone na terenie posesji oraz poza nią (pogryzienia innych osób). Koszt zwierzęcia to 50zł za cały pobyt zwierzęcia.
33. Najemca oświadcza iż wszelkie zwierzęta przebywające z nim oraz zwierzęta gości posiadają wszystkie wymagane prawnie badania i szczepienia.

§4
WYPOSAŻENIE DOMKU DZIKA KONWALIA
1. W skład wyposażenia domku wchodzi:
A). Wiatrołap:
– szafka dwudrzwiowa
– wieszak na odzienie wierzchnie
– wieszak na narty
– stojak na buty
– wycieraczki 2szt
– gaśnica

B). Salon:
– grzejnik na podczerwień 2szt
– rolety okienne 2-okna
– narożnik z funkcją spania
– stolik kawowy
– ozdobne poduszki 4szt
– komplet pościeli 2szt (schowek w narożniku)
– komplet ręczników 2duże i 2małe (schowek w narożniku)
– kominek-koza
– stojak na drewno kominkowe + zmiotka, pogrzebacz + rękawica
– drewno kominkowe

C). Kuchnia:
– meble kuchenne
– rolety okienne 1-okno
– okap kuchenny
– zmywarka w zabudowie + tabletki do zmywarki
– płyta indykcyjna 4-palniki
– piekarnik w zabudowie + rękawica
– lodówko-zamrażarka
– kuchenka mikrofalowa
– expres do kawy przelewowy + filtry
– czajnik bezprzewodowy
– opiekacz do chleba
– chlebak drewniany
– TV 49”
– dekoder Polsat cyfrowy
– router internetowy 2szt
– bramka dostępowa do elektronicznej klamki
– komplet naczyń
– komplet talerzy 10-osób
– komplet szklanek i kieliszków
– komplet sztućców
– dozownik na płyn do naczyń
– dozownik na mydło do rąk
– stół dębowy
– krzesła 8szt
– ściereczki
– podkładki na stół

D). Łazienka dolna:
– kabina prysznicowa
– toaleta
– umywalka + kran + szafka pod umywalkowa
– szafka z lustrem
– dozownik do mydła
– suszarka do włosów
– grzejnik na podczerwień
– odświeżacz powietrza

E). Pokój przy schodach 3-osobowy
łóżko podwójne
łóżko pojedyncze
pościel 3komplety
ręczniki 3duże + 3małe
szafa ubraniowa
szafeczki nocne 3szt
lampki nocne 3sztuki
rolety okienne
zasłona okienna
grzejnik na podczerwień

F). Pokój środkowy 3-osobowy
łóżko podwójne
łóżko pojedyncze
pościel 3komplety
ręczniki duże 3szt + 3małe
szafa ubraniowa
szafeczki nocne 3szt
lampki nocne 3szt
rolety okienne
zasłona okienna
grzejnik na podczerwień

G). Pokój mały 2-osobowy
łóżko podwójne
pościel 2komplety
ręczniki duże 2szt + 2małe
szafa ubraniowa
lampki nocne 2szt
rolety okienne 2-okna
grzejnik na podczerwień

H). Łazienka na piętrze
kabina prysznicowa
toaleta
umywalka + kran + szafka pod umywalkowa
dozownik do mydła
suszarka do włosów
suszarka stojąca na ręczniki
odświeżacz powietrza
roleta okienna

I). Piętro
gaśnica
skrzydła drzwiowe 4szt

J). Taras i otoczenie
-stół metalowy ze szklanym blatem
-stół drewnianym
-krzesła z tworzywa 5szt
-krzesła metalowe szare 5szt
-leżanka metalowa szara
-grill przenośny 2szt
-trampolina/skoker 1szt
-hamak z moskitierą 1szt

§5
UŻYTKOWANIE KOMINKA I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Użytkowanie kominka:
a). Jedynie osoby dorosłe są upoważnione do rozpalania w kominku, dokładania drewna oraz regulowania otworów dymnych znajdujących się na przednich drzwiczkach kominka.
b). Do rozpalania służy rozpałka oraz drobne drewno. Zewnętrzne regulacje dymne usadowione na drzwiczkach przed rozpaleniem przesuń w prawą stronę. Umieść rozpałkę na dnie kominka, na niej połóż drewno, podpal podpałkę i zamknij szczelnie drzwiczki. Po dokładnym rozpaleniu się drobnego drewna używając rękawicy ochronnej otwórz delikatnie drzwiczki i podłóż 1-2 sztuki grubego drewna i zamknij szczelnie drzwiczki.
c). Sugerujemy przesunąć regulacje dymne za pomocą rękawicy ochronnej w lewo do połowy w momencie dokładnego rozpalenia się grubego drewna w kominku.
d). Sugerujemy przesunąć regulacje dymne za pomocą rękawicy ochronnej w lewo do końca w momencie udania się na spoczynek nocny.
e). NIE PUSZCZAJ OTWARTYCH DRZWICZEK ! – drzwiczki posiadają sprężynę domykową a ich puszczenie może spowodować trzaśnięcie i stłuczenie szyby kominkowej
f). Używanie wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego jak kuchenka, piekarnik, płyta indukcyjna czy zmywarka powinny być używane jedynie przez osoby dorosłe.
g). Grzejniki na podczerwień posiadają dedykowane gniazda elektryczne i uprzejmie prosimy o nie odłączanie wtyczek od grzejników, ani nie podłączanie ich do innych gniazd elektrycznych niż oznaczone kolorem.
h). Grzejniki na podczerwień posiadają sensory temperatury i uruchamiają się samoczynnie podczas gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do określonej temperatury. Temperatura ustawiana jest zależnie od sezonu.

§6
BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I UŻYTKOWNIKÓW

Pamiętaj o ważnych zasadach twojego i innych bezpieczeństwa

ZAWSZE po podłożeniu do kominka sprawdzaj czy drzwiczki kominka są prawidłowo domknięte!
ZAWSZE sprawdzaj czy podczas podkładania do kominka żar z jego wnętrza nie upadł na drewnianą podłogę poza obręb kafli podłogowych
ZAWSZE przed dłuższym wyjściem z domku sprawdź czy drzwiczki kominka zostały poprawnie zamknięte
ZAWSZE przed pójściem spać sprawdź czy drzwiczki kominka są prawidłowo domknięte
ZAWSZE przed dłuższym wyjściem poza teren domu, przed pójściem spać, przed całkowitym opuszczeniem domu SPRAWDŹ czy główne drzwi wejściowe są dobrze zamknięte – zatrzaśnięte

§7
UBEZPIECZENIE

Cena usług świadczonych przez Wynajmującego Domek DZIKA KONWALIA nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za wszystkie doznane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (również na trampolinie i hamaku) urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, szkody zewnętrzne przez zwierzęta Najemcy – Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Korzystanie ze skokera-trampoliny na terenie posesji korzystać mogą jedynie dzieci do lat 13, jednak pełną odpowiedzialność za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu dziecka w pełni odpowiada Najemca.

§8
EPIDEMIA COVID – 19
Najmujący przed przyjazdem zobowiązany jest przeprowadzić przed przyjazdem do Dzikiej Konwalii ustny raport ze wszystkimi uczestnikami z nim przyjeżdżającymi na temat obecnej sytuacji Epidemii Konronawirusa. Najemca zobowiązany jest zebrać ustne potwierdzenie od każdego uczestnika iż on ani żadne dziecko z nim przyjeżdżające w ostatnich 14-dniach przed przyjazdem nie miało kontaktu z osobą przyjeżdżającą z zagranicy, a także nie miała:
objawów gorączki, duszności,
nie przebywała/nie spotykała się z osobami chorymi na Covid-19,
nie została skierowana na kwarantanne,
W przypadku nie poinformowania Wynajmującego prze Najemcę na temat jakichkolwiek podejrzeń co do zdrowia uczestników przed przyjazdem, oraz wystąpieniem u któregokolwiek z uczestników objawów zakażenia Covid-19 skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej Najmującego w przypadku:
konieczności przedłużenia pobytu w domku z powodu kwarantanny (normalna stawka dobowa)
obowiązkowego odkażania domku (cena rynkowa firmy odkażającej)

§9
PLAC ZABAW – OGNISKO

Będący na wyposażeniu plac zabaw jest do dyspozycji gości. Wynajmujący informuje iż pełną odpowiedzialność za dzieci podczas zabawy na placu zabaw: huśtawki, ślizgawka, koło przejmują w pełni rodzice/opiekunowie.
Plac zabaw (oprócz ławek na sprężynach) określony jest dla dzieci w wieku do 12 roku życia i jest monitorowany w celu bezpieczeństwa.

Na placu zabaw zorganizowane jest prowizoryczne ognisko, nad którego odpowiedzialność i bezpieczeństwo biorą osoby je użytkujące. Rozpalanie ogniska przez dzieci i przebywanie dzieci w jego pobliżu bez nadzoru dorosłych, skutkuje pełną odpowiedzialnością Najmującego za wszystkie nieszczęśliwe skutki.

§10
REKLAMACJE

Wszystkie Państwa REKLAMACJE proszę składać pisemnie na adres
e-mail:dzikakonwalia@outlook.com z dopiskiem w tytule REKLAMACJA DZIKA KONWALIA, lub listownie na adres:
Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski
ul. Kozanowska 38/15
54-152 Wrocław
z dopiskiem REKLAMACJA DZIKA KONWALIA
Wszystkie REKLAMACJE winny zawierać dane osoby zgłaszającej:
Imię i Nazwisko
adres
kod pocztowy
numer telefonu
adres email
okres pobytu
ilość osób
rodzaj i opis zgłaszanej reklamacji
Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane będą wyłącznie po przesłaniu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, a REKLAMACJE telefoniczne nie będą uwzględniane ze względu na brak potwierdzenia tożsamości zgłaszających
Terminem określonym do rozpatrzenia jest 14dni roboczych od dnia wpłynięcia REKLAMACJI tj. od otrzymania emaila bądź pisma.

§11
WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie 112
Właściciel obiektu: Daniel 721 09 09 09

§12
PRZYDATNE ADRESY

Biedronka sklep ul. Dworcowa 11, 57-340 Duszniki Zdrój
Lewiatan sklep ul. Świerczewskiego 7, 57-340 Duszniki Zdrój
Dino sklep ul. Sprzymierzonych 9a
Wypożyczalnia nart Zieleniec Ski Arena
Nauka jazdy na nartach Zieleniec Ski Arena
Jazda konna PANDEROZA Podgórze 24 tel. 665 572 005
Pomoc drogowa Zieleniec tel. 509 920 386
Restauracje całoroczne Duszniki Zdrój
Restauracje okres zimowy Zieleniec Ski Arena oraz Duszniki Zdrój

§13
CIEKAWE MIEJSCA

. Torfowisko Zieleniec – 8,2km
. Muzeum papiernictwa Duszniki Zdrój – 15km
. Minieuroland Kłodzko – 35km
. Twierdza kłodzka w Kłodzku – 36km
. Podziemna trasa turystyczna Kłodzko – 36km
. Zoo Safari w Czechach – 53km
. Kopalnia Złota w Złotym Stoku – 56km
. Wielki Park Linowy w Złotym Stoku – 56km
. Ogród Bajek w Międzygórzu – 34km
. Kopalnia Uranu Podgórze – 43km
. Szczeliniec Wielki – 29km
. Adrspach Skalne Miasto w Czechach – 67km
. Jaskinia niedźwiedzia w Kletnie – 44km
. Wodospad Wilczki w Międzygórzu – 34km
. Ski Raft w Bardzie – 44km
. Ogród Japoński w Jarkowie – 24km
. Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy – 67km
. Twierdza Srebrna Góra – 55km
. Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim – 57km
. Muzeum Zabawek Bajka w Kudowie Zdrój – 28km
. Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kłodzko – 36km
. Kaplica Czaszek w Czermnej – 30km
. Sztolnie Walimskie w Walimiu – 66km
. Muzeum Górnictwa Nowa Ruda – 52km
. Bazylika w Wambierzycach – 33km

Jeśli spodoba się Państwu pobyt w naszym domku, prosimy o wystawienie oceny i komentarza na www.google.pl : Lasówka Dzika Konwalia, jeśli skorzystali Państwo z portalu nocowanie.pl eholiday.pl meteor-turystyka.pl tam również możecie zostawić przydatną dla nas opinię za którą będziemy wdzięczni.
Opinię można nam wystawić również na www.tripadvisor.pl

Życzymy Państwu beztroskiego wypoczynku w naszym domku. Liczymy iż Państwa pobyt przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami, a spokój i relaks który u nas znajdziecie pozwoli wam na powrót w pełni sił do rzeczywistości, oraz przypomni Państwu o nas kiedy będziecie chcieli znowu odsapnąć od biegu codziennego życia.

Z wyrazami szacunku

Dzika Konwalia
Lasówka 37A
www.dzikakonwalia.pl
Tel. 721 09 09 09